مطالب املاک

مطالب املاک

شرايط صدور گواهي عدم حضور

🔺 گواهي عدم حضور زماني صادر مي‌شود كه طرفين مبايعه‌نامه تاريخ خاصي را براي حضور در دفترخانه و انتقال سند مالكيت به نام خريدار تعيين كرده باشند؛

درچنين شرايطي اگر مقدمات تنظيم سند رسمي توسط فروشنده فراهم نشده باشد و يا خريدار مبلغ باقي مانده از ثمن قرارداد را كه در روز تنظيم سند متعهد به پرداخت آن است را تامين نكند، گواهي عدم حضور به درخواست شخصي كه تعهد خود را انجام داده است توسط سردفتر صادر مي شود.
كسي كه متقاضي صدور گواهي عدم حضور است بايد خود تعهدش را انجام داده باشد.

🔹 به عنوان مثال اگر خريدار متقاضي گواهي عدم حضوراست بايد كل مبلغي كه متعهد به پرداخت آن بوده است را نقدا تامين بنمايد.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.